תקנון

כללי
תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין חברת אר.סי.אס. סולאר בע"מ ("החברה") לבין גולשי אתר האינטרנט שלה ("משתמש/י", "אתר"). הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר.

שימוש באתר מהווה את אישורו של המשתמש לקריאת התקנון והסכמתו לתקנון והתחייבותו לנהוג בהתאם להוראות התקנון. כותרות התקנון הנן לצרכי נוחות בלבד. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וחלים על גברים ונשים כאחד.

 

שינויים בתקנון

תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

השימוש באתר

שימוש בתכני האתר מותר רק בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

משתמש לא יעשה שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי לבזות ו/או  שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת הדין. הפר המשתמש הוראה זו, ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

ככל ונדרש, המשתמש מחויב למילוי פרטים מדויקים ונכונים.

החברה רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור החברה רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

 

פרטיות

החברה תעשה כמיטב יכולתה ותנקוט בכל פעולה סבירה ומקובלת על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. מודע בזאת, כי אין ביכולתה של החברה למנוע באופן מוחלט חדירה לא מורשית למאגרי המידע ולפיכך, גלישה באתר מהווה וויתור של המשתמש על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה.

בעת השימוש באתר ייתכן וייאסף מידע אודות פעולות הגלישה של המשתמש. המידע הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה ובכפוף לדין. החברה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.
ולמעט במקרה של הפרת תנאי התקנון ו/או במקרה שבו נתקבל בידי החברה או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

 

קישורים

ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של החברה, הרי שהמעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא להחברה בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, המדגמים, הסודות המסחריים וכתובות אתרי האינטרנט, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה לעשות בהם שימוש.

חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם או להפיץ תמונות ו/או סרטונים ו/או סימני מסחרי ו/או מפרטים מהאתר  ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

 

הגבלת אחריות

החברה (ו/או מי מטעמה) לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר/ים או השירות הרלוונטיים. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין.

החברה (ו/או מי מטעמה) לא תשא באחריות כלשהי לנזקים הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם בקישורים לאתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

 

שימוש בעוגיות (Cookies)

החברה רשאית להשתמש בקבצים המשמשים לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש, קבצים הידועים כ”עוגיות”, וזאת, בין היתר, גם כדי לספק לגולש שירות מהיר ויעיל ולחסוך את הצורך בהזמנת פרטים אישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי והגולש יכול להגדיר את הדפדפן בו הוא עושה שימוש כדי לשלול את האפשרות לקבל “עוגיות” או למחיקתן.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט לגבי כל מחלוקת נשוא השימוש באתר נתונה לבית המשפט המוסמך באיזור המרכז. 

לייעוץ עם המומחים של

חייגו 03-615-9999 או השאירו פרטים

sales@rcssolar.com